Cookies

Deklarace o cookies a osobních údajích

Sle­du­jí vás – kaž­dou ho­di­nu kaž­dé­ho dne. Jste sle­do­vá­ni. Každý náš krok na in­ter­ne­tu je někde nějak vidět.

Ne­hle­dě na to, kdo a jest­li vůbec je sbírá a zpra­co­vá­vá, ode­sí­lá­me o sobě údaje, o nichž vět­ši­na z nás ani ne­tu­ší. Patří mezi ně ad­re­sa IP, ser­ver, přes který jsme při­po­je­ni (even­tu­ál­ně i po­sky­to­va­tel), typ a verze in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če a ope­rač­ní­ho sys­té­mu, jazyk sys­té­mu, roz­li­še­ní ob­ra­zov­ky a třeba i to, jest­li máme na­in­sta­lo­va­ný Flash nebo Sil­ver­li­ght. Ode­sí­lá­me pryč in­for­ma­ce o tom, kdy a co jsme si pro­hlí­že­li, a do­kon­ce i co jsme za­da­li do vy­hle­dá­va­če, než jsme se tam do­sta­li. To umí na­vo­dit pa­ra­no­iu. Tohle pro­hlá­še­ní se ale týká jen údajů po­ten­ci­ál­ně osob­ních.

Zpra­co­vá­ní osob­ních údajů

Pro jakékoli účely neshro­maž­ďuji žádné osobní údaje, můj web může něco takového potenciálně dělat, ale já o tom nevím.

Co­o­kies

Pokud jde o co­o­kies, WordPress (což je redakční systém jež používám k tvorbě tohoto webu) pravděpodobně ukládá při prohlížení do vašeho počítače nějaké základní drobné soubory(cookies) – je to napevno zabudované do softu téměř všech webů na internetu a neumím to změnit.

Pokud se vám je­jich uklá­dá­ní ne­lí­bí, na­stav­te si podle toho webo­vý pro­hlí­žeč nebo si spusť­te ano­nym­ní pro­hlí­že­ní (např. ve Fi­re­fo­xu) a je to.

To je vše

Komentáře jsou uzavřeny.